Πιστοποιήσεις

Το γραφείο μας είναι πιστοποιημένο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17100:2015. Οι συγκεκριμένες πιστοποιήσεις παρέχουν στο γραφείο μας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά εργασίας, καθώς πιστοποιούν το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας που εφαρμόζεται, καθώς και την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.